Godkännande av villkor
Nedan följer allmänna villkor för utnyttjande av Edge & Gain AB:s produkt nystartskredit.se. Vid frågor om de gällande villkoren är sökanden välkommen att kontakta Edge & Gain så hjälper vi dig.

Uthyrare
Uthyrare är Edge & Gain AB, 556950-2072, nedan Edge & Gain.

Prövning av ansökan
Edge & Gain genomför en sedvanlig kreditprövning på angivet organisationsnummer. I samband med kreditprövningen av det sökande företaget (”Sökanden”) genomförs en kreditprövning, när sökanden är ett handels- eller kommanditbolag, av bolagsmännen som är registrerade hos Bolagsverket. Är sökanden ett aktiebolag kan kreditupplysning också inhämtas på aktieägare och styrelseledamöter. Vanligtvis sker kreditprövning på den person som skickat ansökan till Edge & Gain.

Meddelande
Edge & Gain kommer att kontakta Sökanden när ansökan är under behandling. Efter sedvanlig kreditprövning erhåller Sökanden en offert via e-post. För det fall Sökanden accepterar offerten skickas kontraktshandlingar med tillhörande checklista för underskrift till den i ansökan uppgivna e-postadressen.

Begränsning
Edge & Gain förbehåller sig rätten att i samband med handläggningen av ansökan begränsa ansökan till ett lägre belopp än detsom ansökts om. Förutsatt att tidigare kontrakt om lån eller hyra har skötts av Sökanden kan Edge & Gain efter ny kreditprövning på begäran i efterhand öka belopp upp till det belopp Sökanden ansökt om.

Försäkran
Genom sändande av ansökan till Edge & Gain försäkrar Sökanden att lämnade uppgifter i ansökan är riktiga och godkänner att Edge & Gain gör en sedvanlig kreditprövning enligt ovan.

Makulering
Edge & Gain förbehåller sig rätten att makulera ansökan i sin helhet om Sökanden; försätts i konkurs, ansöker om företagsrekonstruktion, ställer in sina betalningar eller är föremål för ansökan om konkurs, likvidation, företagsrekonstruktion, utmätning eller om företaget annars, enligt Edge & Gain:s bedömning, kan befaras vara på obestånd i något avseende före eller efter skickad ansökan lämnat oriktig, vilseledande eller ofullständig information till Edge & Gain, eller om Edge & Gain har skälig anledning att anta att kunden inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt kontrakt som ingåtts eller avses att ingås mellan företaget och Edge & Gain.

Ändrade förhållanden m.m.
Om Sökanden ändrar namn eller byter adress skall detta anmälas till
Edge & Gain,
Box 1148
501 11 Borås
eller via e-post till support@edgegain.se
Edge & Gain har rätt att överlåta och/eller pantsätta beviljat kontrakt till annan kreditgivare.
Sökanden underrättas i sådant fall skriftligen till den adress som finns registrerad hos Bolagsverket.

Personuppgifter
Edge & Gain är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som lämnats till bolaget. Personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen inom ramen för ingångna avtal och för marknadsföringsändamål dels av Edge & Gain, dels av Edge & Gain:s
samarbetspartners. Sökanden eller dess befattningshavare kan genom att skriva till Edge & Gain AB, Box 1148, 501 11 Borås och begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om Sökanden eller dess befattningshavare inte vill att uppgifter ska användas för direktmarknadsföring av Edge & Gain eller dess samarbetspartners. Som kund hos Edge & Gain har Sökanden och dess befattningshavare rätt att en gång årligen få information kostnadsfritt om hur personuppgifterna används genom att begära detta skriftligt till adressen ovan.
Genom att fylla i och skicka in ansökan om lån till Edge & Gain samtycker undertecknad till att Edge & Gain behandlar dennes personuppgifter i enlighet med vad som anges ovan.